۹ مطلب با موضوع «تحلیل و پژوهش :: فرهنگی» ثبت شده است

۰

شریعت هندسی (نیاز عاطفی 2)

شریعت هندسی (نیاز عاطفی 2)

قسمت هفتم شریعت هندسی

نیاز عاطفی (عشق) - بخش دوم

🔷 درجلسه قبل از #دوستی ای که عشقبازی اش راهی معقول داشت سخن گفتیم. اما اگر این دوستی تصاعدی وضربدری در مواردی بود که راهی معقول برای ادامه اش نبود چه؟!!
مثل علاقه مند شدن به زنی شوهر دار یا یک همجنس.
۰

شریعت هندسی (نیاز زینت و تجمل 2)

شریعت هندسی (نیاز زینت و تجمل 2)
قسمت پنجم شریعت هندسی
نیاز زینت و تجمل 2
🔶 میل زینت ، "نقطه نیازی" در ماست و تجمل و زینتهایی هم در عالم هست که "پاسخ" به این میل است. برخی فرقه ها از اساس این میل را سرکوب و "ژولیدگی" را بجای "آراستگی" و "پشمینه گی" جای "خوش لباسی" ترویج می کنند. اما اسلام اصیل که ریشه در تعالیم اهلبیت دارد بین نقطه نیاز و پاسخ بهترین خط و معتدل ترین روش را ترسیم کرده است:
۰

شریعت هندسی (موسیقی 2)

شریعت هندسی (موسیقی 2)

قسمت سوم شریعت هندسی

نیاز گوش: موسیقی (بخش دوم)

🔶 تاحالا شده از ریتم #ترانه ای بدون اینکه متوجه شوی چه می گوید ،هیجان یابی؟! حتی در هیئت و #مداحی هم ممکن است اتفاق افتد .گاهی #ریتم ها و هارمونی یک قطعه مداحی قبل از اینکه متوجه کلمات و مفاهیمش شویم درما وجدی تازه پدید می آورد! یاموسیقی ای کره ای یا انگلیسی بدون اینکه بدانیم چه میگوید ،ما را دچار هیجان میکند!

۰

شریعت هندسی (موسیقی 1)

شریعت هندسی (موسیقی 1)

قسمت دوم شریعت هندسی

نیاز گوش: موسیقی (بخش اول)

🔷 کسی را سراغ داری زور خودش را نداشته باشد؟!! ماهمه شاید زور کس دیگر را نداشته باشیم اما زور خودمان را داریم. میتوانیم دست خود را بخوابانیم ! کل هیکل خود را بالا پرت کنیم یا از بارفیکس بالا بکشیم !